وتار
نە ئە توانن ریفراندۆم سر بکە ن وە نە سر کردنی دادتان ئە دا.
د۰محمد امین گەناوی

۱- ناتوانن بە قسە یە ک و بریاریک کە ملیونە ھا کە س دە نگیان بە بەڵێ داوە بۆ سە ر بە خۆیی لە ریفراندۆما سڕ بکە ن ِ مدام گە ل بە دە نک دانی خۆی بریاری داوە ئیتر ھە ر ئە بئ گە لیش دووبارە بریار بدا لە سە ر سڕ کردنی یا بە ردە وامی ِ بە غدا ئە م راستیە ئە زانئ بۆ یە لیتان نا کڕئ وە تە نھا وە ک نیشانە ی لاوازی تەنازول وە سوکیتان سە یری ئە کات.
۲- ما دام بریاری سڕکردنی ریفراندۆم تا ک لایە نە یە ِ بئ گە را نە وە بۆ رای گە ل ئاماژە یە بۆ لاوازیتان ِبۆیە دلنیا بن کە سڕکردنی ریفراندۆم نە ک ھە ردادتان نا دا بۆ رزکار بوون لە بە رپرسیاریە تی دە رھاویشتە کانی ریفراندۆم کە لە کە وتنی کە رکوک و نا وچە ھە رە زۆرە کانی کوردوستانا بە رجە ستە ئە بئ ِ بە لکو ئە م سڕ کردکە لە راستی دا سڕکردن و بچووک کردنە وە ی خۆتان و گە ورە کردن و چالا ک بوونی عیراقە لە گە ڵ بە فیرۆدانی خەون و خوین و رە نج و فرمیسکی ملیونە ھا کورد بە دریژایی ئە م ٦٠ سا لە ی دوایی لە خە با تی رزگاری خوازی نیشتیمانی و نە تە وە یی دا. 
لە بە ر ئە مە سە ران و بریا ردە رانی ریفراندۆم و تە نھا ۲ ریگە ی شە رە ف مە ندانە یان لە بە ردە مە .
۱-پئ داگری لە سە ر ریفراندۆم وە ئا ما دە بوون بۆ ھە ر بە رگریە ک و قوربانی دانئ وە ک سە رکردە کانی شۆرشی تا میل ِ کە پاش بە رگریە کی ئە فسا نە ییا نە خۆ کوژ ی بە کۆ مە لیان کردِ بە لام ئا ما دە نە بوون لاوازو بچووک و دە ست بە سە ر بوە ستن بە رامبە ر دوژمنانیا وە چاوە ریی سزای مە رگ بکە ن.
۲- اقرار کردن بە نا توانایی لە ھە لگگرتنی بە رپرسیاریە تی میژوویی و نیشتیمانی و نە تە وە یی وە را دە ست کردنی ھە موو دە سە لا تە کان بە بە کاساتی تر لە دە رە وە ی یارتە تۆمار کراوە کانی ھە ریم و بە شداربوانی کابینە گە ندە ل و شکست خواردە کانی حکو مە تی ھە ریم.
ھە ر یە کئ لە م دوو ریگایە شکۆ ی خۆتان و گە ل ئە پاریزئ وە دووبارە دلنیا بن بە تە نازول و خۆلاواز کرنی زیاتر خۆتان لە بە را مبە ر دادگاکانی عیرا قا ئە بیننە وە کە لە ئیستا دا کار بۆ ئە مە ئە کرئ ئیتر بۆ ئە وە ی کارە سا ت زیا تر نە بئ چ لە مە شە رە ف مە ندانە ترە تە نازول بۆ گە لی خۆت بکە ی .
ئەم وتارە گوزارشت لە رای نوسەر خۆیەتی و بزاڤ پرێس لێی بەرپرسیار نییە
26/10/2017
بابه‌ته‌کانی تری نوسه‌ر ...
1
زۆرترین بینراو
  • 24 کاتژمێر
  • هەفتە
  • مانگ