کۆمەڵگە
ڕۆشـنـبـیـری خوێندنەوەی ڪتێبی قەبەو زل نـییـە ڕۆشـنـبـیـری هەبوونی زانست و زانیاری نـییـە ڕۆشـنـبـیـری قسەی زل و فەلسەفەش نییە.....   درێژه ...