کۆمەڵگە
ژیان دۆزینەوەی خۆمان نیە بەڵکو دروستکردنى خۆمانە (بیرناردشۆ ) ژیان زۆر بەنرخە با شکۆمەندانە ژیان بکەین ، شاهانە ژیان بکەین ، ئازادانە و ئازایانە ژیان بکەین ، با کاریگەریمان هەبێت لە ژیان با شەمشەکوێرەکانى دوژمن بە ژیان...   درێژه ...