وەڵامدانەوەی گومانەکان
ڕوونە ئیسلام کە ناوی دەهێنین، تەنها ڕوانگەیەکی ڕۆحانی و فەردی نییە، بەڵکو سیستم و دەسەڵاتیشە، دوانە لەسەر چەندین باسی لەم جۆرە، بۆ وێنە:...   درێژه ...